Skip navigation

Category Archives: Uncategorized

જયારે આંખ ખુલી હશે, પણ કઈ દેખાશે નહિ.

નઝર ની સામે હોવા છતાં, પણ મળશે નહિ.

ત્યારે ધીરજ રાખજે અને પરિશ્રમ કરતો રહેજે.

કારણે કે, જયારે સમય આવશે ત્યારે બધું સાચવી લેશે.

લોકોની તારા પ્રત્યે અપેક્ષા ઘણી હશે.

સાચી લાગણી અને પ્રેરણા ઘણી હશે.

પણ સંજોગ હંમેશા બધાને ખુશ રાખી સક્સે નહિ.

કારણે કે, જયારે સમય આવશે ત્યારે બધું સાચવી લેશે.

સમય જયારે પરીક્ષા લેસે, ત્યારે રડાવશે પણ.

દરેક આંસુ તને કંઈક સીખવાડશે પણ.

આગળ વધ અને ફરિયાદ નહિ કર, આ પણ સંઘર્ષ છે જે કાલે વાયો જશે.

કારણે કે, જયારે સમય આવશે ત્યારે બધું સાચવી લેશે.

તું લાગણી ની શોધ માં બધે ભટકશે.

ઘણી વાર એકલો બેસીને પણ રડશે.

તારા આંસુ અને લાગણી સમજનાર તને જરૂર મળશે.

કારણે કે, જયારે સમય આવશે ત્યારે બધું સાચવી લેશે.

તું ક્યારેક આગળ હશે, તું ક્યારેક પાછળ હશે.

સરવાળે જીવન ના સફરમાં, તું ફક્ત હસતા મોઢે ચાલતો રહેજે.

જેટલું ભાગ્ય માં હશે ત્યારે તને એટલું જ મળશે.

કારણે કે, જયારે સમય આવશે ત્યારે બધું સાચવી લેશે.

તારી તકલીફ તને બીજાની તકલીફ કરતા વધારે લાગશે.

તારી ખુશી તને બીજાની ખુશી કરતા નાની લાગશે.

હરીફાઈ નહિ કર, ફક્ત કર્મ કર તારી તકદીર નું તને મળશે.

કારણે કે, જયારે સમય આવશે ત્યારે બધું સાચવી લેશે.

Advertisements

When with an open eyes, you won’t be able to recognize.

When things are there in front of you but still you can’t grab them.

That is the time to hold your patience and continue with your struggle.

Because when time will come it’ll take care.

People will have many expectations from you, True feelings and attachment for you.

But still you are not able to please each one of them, don’t get upset and prove yourself to others.

Because when time will come it’ll take care.

It might take a year, it might take a day.

Keep on walking and continue with your struggle

Because when time will come it’ll take care.

Sometime you’ll be ahead of time and sometime you’ll behind the time.

Nothing is schedule as per your wish, so don’t be in hurry to take everything

You’ll get what you deserve so enjoy the moment at the best

Because when time will come it’ll take care.

Your pain you’ll feel more than others pain, and your happiness you’ll feel lesser than others happiness.

Don’t get into comparison and dishearten yourself, you will only get what you deserve the best.

Because when time will come it’ll take care.

 

The greatest thing in the world is to know how to be one’s own self. It is a hard to accomplish task; the person you have become through your life choices. Every person has a different soul and temperament. The physical aspects of people may look alike, but there are very few with whom our souls meet. How do we see ourselves and how do others perceive us are important questions that need to be answered.images

We perform our tasks without waiting for answers from our inner self. Yet, at times we do certain things should not have been done otherwise. Thus, there arises the need to know more about our self, soul and mind, for us to perform our best.

It is often more comforting to talk about the qualities one is seeking in a spouse than to look within oneself to understand one’s own strengths and weaknesses. Before bringing another person into our lives, it is important that we come to know ourselves very well.

Knowing what you are is like dialing your own cell number from your same cell phone, which always answer that number you have dialed is currently busy on another call. We are so engrossed in knowing others that we can’t understand our self.

The journey of knowing our self is going to be endless discovery. So we start our journey to seek for life partner, why we seek life partner is because none of us are perfect and can’t be. We always want to share our experiences, happiness, sorrow. That is why we want a partner. Other than this we always try to find a reason to live, to work, to talk, for everything.

A Life Partner is more like a companion or friend that you feel a strong connection to. It may not be a deep, soul connection like a soul mate, but there would be a mutual feeling of trust, understanding and respect.

To build healthy relationship in any cases it’s very much important to have ability to understand each other and given a situation each should have courage to respect the view of others as in that work as gravity power to attract both of them toward each other.

Life is the journey of experiences that we encounter as we go through. Day to day struggles and achievements are experienced by all of the world’s creatures. As human beings, when we encounter a challenge, we have freedom to choose imageshow to react. Every decision that we make leads us down a different road. We will never come to exactly the same crossroads.

The happiness is not spending our time & money acquiring goods. The real happiness lies in spending our time & money experiencing life. Life cannot be happy and pleasant all the time; we must experience conflict and disappointments as we travel along life’s way. Often times we look at other people lives and wish we had their lives, but Life is a challenge, some have it hard while some live easy.

Every experience brings with it a failure or success, and often a realization about who we are as individuals. Experience helps us clarify how we think, who we want to surround ourselves with, and ultimately an understanding of what makes us happy in life.

ImageIt’s always easy to walk on a path which became routine for you, because you have created you own comfort to walk on. It’s difficult when you opt for change as you need to start again to create new routine. So why one opt for such a situation, Well sometime it’s by choice and sometime it’s by chance.

When it’s by chance it’s assumed that situation at present is not in favor of you and it’s high time for you to be out of this situation. this situation has limited options but change and growth take place when a person has risked himself and dares to become involved with experimenting with his own life.

On a contrary destiny is no matter of chance. It is a matter of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved and the moment we understand that we have the choice to change for the better we take action to do it, we open doors to opportunities previously unseen.

We must thus look at our situation with new eyes. We must understand and take responsibility if we are to create the change we desire.

An unexpected or astonishing event is what definition of surprise, everyone of us eagerly wait for something to happen when it was not expected and the real joy can only be felt when such thing actually happens.

Sometimes we really make a gimagesood plan to achieve something and we are very close to final outcome. We feel disappointed when it doesn’t turn around the way we planned, this is also a surprise as it was unexpected event.

The sad part with this situation is that we had positive expectation and thing went other way round. The nice part about this is at least you made an effort to reach to final stage. It’s the way we look at the thing and perceive them. It may be little, it may be big, but surprises happen when you least expect it. Take what life gives you delight in it and enjoy it.

The path of life can only lighten up as you walk through; each turn in the road reveals a surprise because future is hidden.

Thanks to Mr. Rajanikant Patel, Troy, Michigan, USA for sharing this story.

His name was Fleming, and he was a poor Scottish farmer. One day, while trying to make a living for his family, he heard a cry for help coming from a nearby bog. He dropped his tools and ran to the bog. There, mired to his waist in black muck, was a terrified boy, screaming and struggling to free himself. Farmer Fleming saved the lad from what could have been a slow and terrifying death.

The next day, a fancy carriage pulled up to the Scotsman’s sparse surroundings. An elegantly dressed nobleman stepped out and introduced himself as the father of the boy Farmer Fleming had saved.

“I want to repay you,” said the nobleman. “You saved my son’s life.”

“No, I can’t accept payment for what I did,” the Scottish farmer replied, waving off the offer.

At that moment, the farmer’s own son came to the door of the family hovel.

“Is that your son?” the nobleman asked. “Yes,” the farmer replied proudly.

“I’ll make you a deal. Let me provide him with the level of education my son will enjoy. If the lad is anything like his father, he’ll no doubt grow to be a man we both will be proud of.” And that he did.

Farmer Fleming’s son attended the very best schools and in time, he graduated from St.Mary’s Hospital Medical School in London, and went on to become known throughout the world as the noted Sir Alexander Fleming, the discoverer of Penicillin.

Years afterward, the same nobleman’s son who was saved from the boy was stricken with pneumonia.

What saved his life this time? Penicillin
The name of the nobleman? Lord Randolph Churchill 
His son’s name? Sir Winston Churchill

Someone once said: What goes around comes around. Work like you don’t need the money. Love like you’ve never been hurt. Dance like nobody’s watching. Sing like nobody’s listening. Live like it’s Heaven on Earth. Send this story or the URL to everyone you consider a FRIEND.

Pass this on, and brighten someone’s day. Nothing will happen if you do not decide to pass it on. The only thing that will happen, if you DO pass it on, is that someone might smile because of you.

 

Thanks to Jayesh Patel for such a wonderful article.

It’s important to make out difference between what you have and what you get because it will play with your emotion and gives you pleasure and soreness. Expectation is something which leads to such emotion so it’s better not to expect anything from others, but from your own self because when you expect anything from yourself it will inspire you.

The best part of expectation is when you don’t expect anything and if you get it, it’ll surprise for you and the sad part of expectation is when you expect and you don’t get it, it’ll upset you.

Our objective should be to give our best and rest leave it as it is because if we have justified with our efforts we will get what we deserve best, but if we do it with high expectation and if we do not get we hurt our-self that demotivate us and we end up with sadness.

Also, we should not expect from others because if we can’t rule our own emotion how can we expect others to behave the way we want. In this busy world everyone is very busy with their own commitment. So we can’t expect them to fulfill our wishes in time. We should learn to be independent and not wait for others help, when we don’t get it we will get disappointed. So it’s better to have surprise from others when they land up doing something which we never expected.

Quote by Tony Robbins says ” The secret of success is learning how to use pain and pleasure instead of having pain and pleasure use you. If you do that, you’re in control of your life. If you don’t, life controls you.”

We all are in a race to achieve prosperity and we put our best to meet that desired result but all of us do not achieve what we strive. We always have setback for end result and we regret for our efforts & time spent to achieve desired result so the Growth is Function of Efforts, Time and Luck. The joy of success is not in end result but the factor which influence them.

The amount of efforts we put to meet some task always buildup expectation and motivation because if we are doing something which is of our interest it will boost up energy. This also adds up to many trial and errors and each time we do so we get to learn a new thing which we never experienced before and that is how we learn and grow in life.

Time is very crucial element and most of the time we realize importance of time when that time already passed away. It’s always stated that you need to be at right place at right time. We need to be very sure how much time we need to spend to do some task and giving due respect to complexity of each sub task we need to allocate time to entire task. If we manage time in such a manner we might meet what we want to but otherwise also we did justice to what we are suppose to do with given schedule.

Luck is something which is not in our hand so genuinely we cannot do anything about it and also we should not blame also. We are only expected to reach our goal given a time and effort.

If we meet our destiny that is good but if we didn’t than doesn’t matter because trying for something is like achieving something. If we didn’t get what we intended for doesn’t matter because while doing so we encountered many things which we never intended to learn otherwise.

So growing is also a learning process which we learn as time passes with amount of experience and understanding what favors you and what not.

%d bloggers like this: